Sevdiğini Pişman Etme Duası

Tarih: 21 Kas 2014. Konular: Aşk Duaları

Sevdiğin erkek veya bayan sizden ayrıldıyda sizi terk edip gittiyse onu deli gibi piman etmek köpeğe çevirmek için yapılabilcek bazı uygulamalar vardır.Bunlar arasında yapılan pişman etme vefki ülkemizde medyum hocaların en çok uyguladığı doğru bir çalışmadır.

Kim aşağıdaki vefki yazdıktan sonra bu beyitleri de üç kez etrafına yazar ve bir ticarethaneye asarsa, o ticarethane ebedi olarak kötü tasalluttan ve afetlerden korunup emniyet içinde olur. Her yönden müşterileri artar. Çünkü vefkte görüldüğü gibi bu vefkin sıfatlarmdandır.

pisman2

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elif lâm mîm Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l hayyü’l kayyûmü ilâ kavlihi teâlâ: Lâ ilâhe illâ hüve’l azîzü’l hakim yâ Allâh yâ hayyü yâ kayyûm yâ dâimün yâ azîzün yâ Allahü es’elüke. Allahümme yâ hayyü kable külli hayyün yâ hayyün ba’de küllü hayyün yâ hayyün lâ yüşebbihü hayyün yâ hayyün muhyî külli hayyün yâ hayyün mümeyyitü külli hayyün yâ hayyün yebkî ve yüfnî külli hayyün entellezî zellet liazametike’l mülüki ve hadaat lizikri ismike’r-rikâbi ve tüzekkedeket liheybetike ve izze-tüke’ş-şevâmihu. Leke’s-sültâni ve! melekûti ve! izzeti ve’l ceberûti es’elüke bismike’I hayyü’l kayyûm en tülkâ aleyye nûrün hazâ’İ ismü fetütîunî rûhâniyetihi ve huddâmihi ve yekûnû avnâlî alâ kadâi havâicî ve bülûği meâribî inneke entel hayyü’l kayyûm lâ havle velâ kuvvete İllâ bike yâ aliyyün yâ azîmün.

Allahümme innî es’elüke bitetavvei hudûi nesimâti rûhi reyhâni kuûdi bühûri sirri ismike’İ azîmi’I a’zamü’llezî intemeşe bi teçellîhi ataşün ekebâdin vâridîne havdin berkün ve kâsidîne sevhın fetûhun sırri ismike’l a’za-mü yâ men tekaddeme alâ’l kadami ve hüve akdemü yâ men leyse lehü haddun ya’lemü ve hüve a’lemü es’elüke bismike’I azîmü’l eazamü ve bivechike’l kerîmü’l ekrem ve bimâ cerâ bihi ale’lİevhı’l kalemi ve bi îsâ ibni meryem ve mûsâ’l mü-kellemü ve biseyyidinâ muhammed sallallâhü aleyhi ve sel-lem en tüsalliye ve tüsellim alâ seyyidinâ muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem ve en te’cele binecehın metâlibî ve bülûği meâribî ve ecirnî mine’l kadâi kable tüzevvilü’l kaderi ve en teyessereliye’l meliki ve’l melekûti ve tecrîhimâ bimü-râdî alâ vefkı mürâdike fekad da’vetike bismike’I azîmü’l eazamü’llezî necâbihi men necâ ve heleke bihi min heleke yâ hayyün (3) yâ kayyûm (3) yâ hayyün yâ kayyûm (4) yâ be-dîu’s-semevâti ve’l ardı yâ ze’l celâli ve’l ikrâm lâ ilâhe illâ ente.sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîne festecebnâ lehü ve necceynâhü mine’l gammi ve kezâlike nünci’l mü’minîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedi’n-nebiyyi’l ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Sevgilimden ayrılmamak için dua

Tarih: 21 Kas 2014. Konular: Bağlama Duaları

Aşağıda vereceğimiz dua ve vefk uygulamaları ile size karşı son zamalarda ilgisi ve sevgisi oldukça çok düşmüş olan sevgilinizi kendinize bağlayabilir ve onun sizi daha çok düşünmesini sağlayabilirsiniz.Bu uygulama doğru yapıldığı zaman sevdiğiniz kişi ile aranızdaki muhabbet çoğlar

Bir kimse bir kâğıda yazar ve buhurlarsa arız olan hastalık ve nazarlar Allah (c.c.)’m izniyle yok olur. Bir kimse yazılan bu kâğıdı suya koyar ve onun suyunu içerse, zayıf olan kalbi kuvvetlenir.

ayrilma-duasi

Ve atfün kulûbi’l âlemine bi esrehüm
Aliyyün ve elbisnî kabûlen bişelmehetin Devamını Oku… »

Erkekliği bağlı olanı çözmek

Tarih: 21 Kas 2014. Konular: Bağlama Duaları

Herhangi bir erkeğin erkekliği bağlanmış ise ve bağını çözmek istiyorsanız okunması gereken bazı dua ve vefk uygulamları vardır

Bir tabak içerisine Kadir Suresi’ni on beş (15) kere yazıp bu yazıları temiz su ile bozup bağlı olana içirilirse, cinsel bağlılıktan kurtulur.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fercii’l basara heltera min fütûr sümmerciil basara kerrateyni yengalib ileykel basaru haşien ve hüve haşir deysun (2) denişin (2) danişin (2) kay-mutin (2) yeşmulâi yeşşahuş (2) meymeşuşin (2) tanişin (2) yâhin (2) âhin (2) ehriculu ayni ve’n-nazarati min hamilin kitâbî haza bi hakkı tayhuşin (2) batyuşin (2) berhiyyihen berhıma yeşmuhan şumuhan heylun (2) yeşhelü (3) meşhiy-lan (2) teşhîlan keşîlin hüve (2) ünzilü alâ hazihi’l cüsseti ve ezeylü min hal evcai vel eryahi elâne haffefe allahü ankiim inne meal usri yüsra yâ müyyesserun yesserallahu lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyumü late’hüzühü sinetün velâ nevm lehü mâfı’s-semavâti vema fil ardı menzellezî yeşfau indehu illâ bi iznihi ya’lemu mâ beyne eydihim vemâ halfehüm velâ yuhitûne bi şey’in min ilmihi illâ bimâ şâe vesia kürsiyyü-hü’s-semâvâti vel ardı velâ yeûdühü hıfzühümâ ve hüvel aliyyül azîm. Bismillâhillezî lâ yedirru mea ismühü şey’ün fil ardı velâ fi’s-semai ve hüve’s-semiul âlim.

Âlin (3) âhin (3) hüve (3) yehin (2) akşin (2) lihethetîlu nemû şemmahil âlî alâ külli berahin bi hakkıl ismüllezi evvelihi âlin ve âhirün âlin ve hüve âlin şel’i en terdavul ayn ve’n-nazrati ilâ sahibiha bi hakkın şerahiyyen adunayi esbâûtm (2) âli şad-dayi ve bi elfin elfun lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyi! azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidina muhammedün ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Bir kimse yukarıda zikrettiğimiz beyiti bir kâğıda yazıp duayı da beraberinde yazarak yedi tane üzerine okuyarak kişniş otuyla buhurlayacak, bu işlemi tam bir şekilde yapmak gerekir. Yazılmış olan hamail yapıp boynuna asarak iki meme arasına gelecek şekilde asmak gerekir. Allah’ın izniyle sıkıntı gider.

Eski sevgiliyle Barışma Duası

Tarih: 21 Kas 2014. Konular: Aşk Duaları

Eki bitmiş olan bir ilişkiyi tekrar başlatmaya yarar. Bu denenmiş bud ile ayrılan iki arkadaşım tekrar birleşti. Öyle ki bırakırken birbirlerine tanıstıgımız güne lanet olsun diyen kişilerdi.

barisma-duasi

Lâ ilahe illâllahü! melikü’l fettahi lirezzaku! kerimu! vehhab. Lâ ilâhe illâllahü! melikü’l hayyu! kayyum. Errah-manu’r-rahim lâ ilâhe illâllahü’l melikü’l azizi’r-rahimi! aliyyi! kebîri! mütealü yâ ilâhe! âlihete ve ilâhüküm ilâhün vahidün lâ ilâhe illâ hüve’r-rahmanürrahim bi! esmai’r-rab-baniyeti, elif lâm mim Allahü lâ ilâhe illâ hüve! hayyü! kayyum bi! iradeti! ezeliyyeti innemâ emruhü izâ erade şey’en en yekulü lehü kün feyekûn bil aksami’r-rabbaniyyeti kef he ye ayın sad ta ha ta sin yâ sin bil işareti’n-nuraniyeti ham mim ayın sin kaf elif lâm mim sad, sad elif lâm mim ra elif lâm ra kaf nun bi’s-samadaniyyeti el vahdaniyeti. Kul hüvallahü ahadü allahü’s-samedü lem yelid ve lem yûled velem yekûn lehü küfüven ahadu. Leyse kemislihi şey’ün ve hüve’s-semiu! basir.

Es’elüke yâ rabbi bin-nuri! meknuni sümıne billevhi! masun sümme bi sirri! mahzuni sümme bil kalem ve’n-nun sümme bi esmair rahman bil akşamı bil ezmanı bi ihtilâfı! elvanı bi lütfi’r-rıdvam bi saati! güfrani bi tesabihi! kur’ân bi heybeti! mennanı bi adlin ed-deyyane bi kelimati! kur’ânı yâ hannanu yâ mennanu yâ kerimu yâ rahimu yâ rahmanı es’elüke en tusalliye ve tusellim alâ sey-yidinâ muhammed ve âlihi ve en tesharalî huddami! kur’â-ni! kerîmi ve! esmâi’l azimeti ve en tecmea şümlî bi nebiy-yike muhammedün sallallâhü aleyhi ve sellem teshiran ve terfekâni bihil mine! meliki ila! müluki ve min izzeti ila! ceberûti yâ cariyeti kemali celâli mea’n-nebiyyine ve’s-sıddikine ve’ş-şuhedai ve’s-salihine ve hasune ülâike refikan zalike’l fazlu minallâhi ve kefa billâhi alimen. Allahümme salli alâ nebiyyike ve resûlike seyyidina Muhammedin ve âli-hi’t-tayyibine’t-tahirine bi rahmetike yâ erhamürrahîm.

Sevdiğin Kişiye Senden Başkası Muhabbet Kurmasın Diye Dua

Tarih: 03 Nis 2014. Konular: Muhabbet Büyüsü

Sevdiğiniz kişinin sizden başkasıyla muhabbet kurmaması sadece sizinle ilgi alaka kurması için bizim bu konu hakkında yaptığımız bazı işlemlerimiz var. Bu işlemler sizin istediğiniz şeyi size verir. Sevdiğinizin sevgisini istiyorsanız sevdiğiniz size aşık olur, ayrılmasını istiyorsanız ayrılır. Evlenmek istiyorsanız sevdiğiniz sizinle evlenmek ister. Konu hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

Yorum: Yorumlar Kapalı

Muhabbeti Bozulan Çiftler İçin Muhabbet Büyüsü

Tarih: 03 Şub 2014. Konular: Muhabbet Büyüsü

Üzülmeyin üzüldüğünüz herşey için bir çare var ve bu eğer bir gönül meselesiyse çare burda. Seni sevmeyen hatta senden nefret eden bir sevgilin var. Sevgilinde demeyelim sevdiğin diyelim çünkü bu ilişkide seven tek kişi sizsiniz. Yaptığınız onca şey karşılıksız kalmıştır. Kendinizden verdiğiniz ödünler onun için emekleriniz yani yaptığınız hiçbirşey onun gözünde değersizdir. Sizi sevmesini sağlamaz ona verdiğiniz değer. Bu sorununuzun çözümü ise bizde. Bizimle iletişime geçerek bu durumu düzeltebiliriz.

Yorum: Yorumlar Kapalı

Sizinle Oynayan Aşkınız İçin Büyü

Tarih: 03 Oca 2014. Konular: Muhabbet Büyüsü

Aşk bencildir çünkü sevenlerden bir tanesi mutlaka kendini düşünür sadece. Zaten ikiside bencil değil ise ilişki sağlam temelli ve uzun süreli olur. Bencil olan taraf sizi düşünmeden incitici davranışlarda bulunabilir. Sizden çok şey bekler ama kendisi yapmaz. Ve bencil olan taraf bir gün sizi ne halde bıraktığını da düşünmeden çeker gider. Size bıraktığı tek şey özleyeceğiniz hatırlardır. Peki siz ne yapacaksınız. Aşkınızdan vazmı geçeceksiniz. Aşk için savaşmadığınız sürece aşk aşk değildir. Bırakıp giden gitmiştir derseniz gerçekten sevmemişsiniz demektir. Aşkınızı geri kazanmak için yapmanız gereken bize ulaşmak. Size daha detaylı bilgi verelim.

Yorum: Yorumlar Kapalı

Eşlerin Arasındaki Soğukluğu Giderme Büyüsü

Tarih: 03 Ara 2013. Konular: Muhabbet Büyüsü

Eşlerin Arasındaki Soğukluğu Giderme Büyüsü ; eşlerin arasında sıcaklık kurmak ve yakınlaştırmak amacıyla oluşturulan muhabbet vefki bu iş için en iyi tercih olacaktır.Bilgi için iletişime geçiniz.

Yorum: Yorumlar Kapalı

Birisinin Seni Kalpten Sevmesi Büyüsü

Tarih: 02 Kas 2013. Konular: Muhabbet Büyüsü

bismillahirrahmanirrahim
vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
Allahümme inni es’elüke ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitru ya ehadu ya samedü ya hayyu ya kayyumü ya zel celali vel ikram
fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu.
aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

Aşık olduğunuz kişinin size gelmesi ve sizi çok sevmesi için pazardan başlayarak 7 gece muma okunup yakılmalıdır. Mumu 7ye bölüp her gece 1 bölümünü yakacaksınız.

Yorum: Yorumlar Kapalı

Muhabbet İçin Muhabbet Arttırma Büyüsü

Tarih: 02 Eki 2013. Konular: Muhabbet Büyüsü

Her insanın isteğidir bağlı, saygılı, sevgi dolu bir ilişkidir. aşkın en doruklarında yaşandığı

o ilk aylarda bunların hepsi vardır. Partneriniz size gönülden bağlıdır, saygıda asla kusur

etmez, ne derseniz anlayışla karşılar ve sevgi doludur. Adı üstünde bunlar cicim aylarıdır. Her

ilişki için geçerli olmasada, ilişkiler bir zaman sonra saygınlığı yitirir. Bu abartılı tarzda

değildir yani artık birbirinizi tanımışsınızdır aranızda samimiyetinde getirdiği hafif bir

yüzsüzlükle sevgilinizi kırmaktan korkmazsınız. Tam anlamıylada budur aslında. Bağlılığın biraz

gevşemesi. Sonra biraz daha gevşer, derken bir bakmışsınız partneriniz size karşı neredeyse

bütün ilgisini kaybetmiş, bağlılığını yitirmiştir. Ve çoğu ilişkide de bu şekilde son bulur. Siz

ilişkinizin son bulmasını istemiyorsanız sevgilinizin daima size bağlı kalması için bizimle

iletişime geçiniz.
Sevgiliden Ayıran Hocalar; sevdiğiniz insanın sevgilisi varsa ondan ayrılıp size gelmesi için

vefk tılsımı yapan hocalara ulaşmak için bizimle iletişime geçiniz.

Yorum: Yorumlar Kapalı